Atpūta: Nacionālā attīstības plāna īstenošana nodrošinās izglītības un zinātnes sistēmas kvalitatīvu attīstību

Virsraksts

Nacionālā attīstības plāna īstenošana nodrošinās izglītības un zinātnes sistēmas kvalitatīvu attīstību

Pamatteksts

​Vienojoties par Latvijas ilgtspējīgas attīstības būtiskākajām vidēja termiņa prioritātēm, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) kā galvenos uzdevumus  izvirzījusi ievērojamu investīciju veikšanu izglītībā un zinātnē, kā arī sporta, jaunatnes un valsts valodas jomās.

Šonedēļ valdība apstiprināja Nacionālā attīstības plāna (NAP) 2014.–2020.gadam projekta precizēto redakciju.  Kā norāda izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis: „Īpaša uzmanība NAP pievērsta zinātnes sasaistei ar ražošanu, tādējādi nodrošinot modernas un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību, kas ļaus attīstīt valsts ekonomiku un radīt labi apmaksātas darba vietas. Finansējums paredzēts gan augstākās izglītības mācību procesa modernizēšanai, kvalitātes veicināšanai un studiju procesa internacionalizācijai, gan pētniecības attīstībai. Vienlaikus liela uzmanība pievērsta profesionālās izglītības un mūžizglītības programmu attīstībai, kvalitātei un pieejamības nodrošināšanai - pedagogu pilnveides programmām, infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidei, profesionālās izglītības kompetences centru attīstībai u.c.”
Lai nodrošinātu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu Eiropas Savienības (ES) izaugsmi un stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzīto mērķu sasniegšanu, būtiska nozīme ir valstu izglītības un apmācības sistēmām. Lai attīstītu skolēnos spēju efektīvi reaģēt uz šī brīža un nākotnes izaicinājumiem, ir svarīgi attīstīt 21.gadsimtam nepieciešamās prasmes, veidot atbilstošu mācību saturu un nodrošināt mūsdienīgus mācību līdzekļus. Lai īstenotu šos mērķus, IZM Nacionālās attīstības plānā kā prioritārus izvirzījusi pasākumus, kas veicinās elektroniskās mācību vides pieejamības nodrošināšanu, digitālo mācību materiālu izstrādi vispārējā un profesionālajā izglītībā,  izglītības jomās integrēta mācību satura izstrādi bērniem no 5 gadiem līdz 6.klasei,  mūsdienīgu svešvalodu apguvi.
Īpaša vieta NAP atvēlēta karjeras izvēles, kā arī atbalsta un kompensējošiem pasākumiem  priekšlaicīgi izglītības sistēmu atstāšanas riskam pakļautiem jauniešiem. Vienlaikus kā prioritārs uzdevums izvirzīta atbalsta sistēmas izveide skolēnu talantu apzināšanai un attīstībai, kā arī atbalsts jauno un talantīgo pedagogu sagatavošanā un piesaistē.

Pateicoties izglītības un zinātnes ministra aktīvam darbam,  NAP izstrādes laikā panākta vienošanās par sporta nacionālo bāžu, tai skaitā Siguldas un Mežaparka bāzes, pašvaldību sporta ēku un skolu sporta zāļu attīstību, veicinot to brīvu pieejamību ikvienam iedzīvotājam.

Lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu atbalstu, stiprinot sadarbību un savstarpēju sapratni, ES struktūrfondu finansējums tiks piesaistīts brīvprātīgā darba aktivitātēm jauniešiem. Nozīmīgi pasākumi Nacionālās attīstības plānā saistīti ar mūsdienīgas, koordinētas latviešu valodas apguves sistēmas izveidi bērniem un pieaugušajiem, kas veicinās latviešu valodas lietošanu sabiedrībā.  
Kopumā NAP īstenošana nodrošinās izglītības un zinātnes sistēmas kvalitatīvu attīstību no pirmsskolas izglītības līdz augstākajai izglītībai un pētniecībai, īstenojot  modernu, kvalitatīvu un iekļaujošu izglītības sistēmu. Nacionālās attīstības plānā paredzētos pasākumus īstenos, piesaistot valsts un pašvaldību budžeta līdzekļus, kā arī Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentus un privāto finansējumu.
Nacionālās attīstības plāns 2014.-2020.gadam ir hierarhiski augstākais nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments. NAP2020 ir cieši saistīts ar „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam” un  Nacionālo reformu programmas stratēģijas ES2020 īstenošanu.

NAP2020 mērķis ir vienoties par būtiskākajām vidēja termiņa prioritātēm, to rīcības virzieniem, mērķiem un sasniegšanas rādītājiem.
Ar Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam projekta precizēto redakciju var iepazīties MK mājaslapā:

 
Izglītības un zinātnes ministrijas
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
67047834

 

Derīgums beidzas

 

Lejuplādēt

 

Pielikumi

Izveidoja plkst. 2012.12.10. 0:30. Autors: Portāla redaktore
Pēdējoreiz modificēts 2012.12.10. 0:30, modificējis Portāla redaktore