Portāla lietošanas un materiālu publicēšanas noteikumi. Autortiesības portālā.

Vispārīgie jautājumi

Interneta portāls skolotājs.lv ir "Elektronisko mācību līdzekļu asociācijas" īpašums. Tas satur oriģinālmateriālus, kā arī atvasinātus materiālus no citiem resursiem. Šī ir vienošanās starp Jums un portālu skolotājs.lv par portāla izmantošanu. Apņemoties pildīt šo vienošanos, Jūs piekrītat ievērot šādus noteikumus. Viss materiāls portālā skolotājs.lv ir aizsargāts saskaņā ar LR likumu par autortiesībām – "Autortiesību likums" (11.05.2000).

Portāla materiāla izmantošanas gadījumā atsauce uz portālu skolotājs.lv ir obligāta.
Portāla viedoklis ne vienmēr saskan ar autoru rakstos, lietotāju komentāros un diskusijās paustajiem viedokļiem.

Portāla lietošanas noteikumi

Reģistrācija un lietošana

Portāla lietotājam, veidojot lietotāja kontu un sniedzot informāciju lietotāja profilā, ir jānorāda patiesa informācija, pretējā gadījumā portāls neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ko šāda nepatiesa informācija var radīt portāla lietotājam vai citām personām.

Portāla lietotājam ir pienākums laicīgi aktualizēt datus par sevi. Piemēram, ja mainās kontaktinformācija, piederība skolai vai cita portālā norādāmā informācija 

Katrs lietotājs drīkst reģistrēt un lietot tikai vienu portāla kontu. Ja lietotājs kontu nelieto vairāk nekā 90 dienas, reģistrēta lietotāja portāla konts var tikt slēgts, iepriekš par to saņemot paziņojumu. Ja lietotājs kontu nelieto vairāk nekā 120 dienas, reģistrēta lietotāja portāla konts var tikt dzēsts, iepriekš par to saņemot paziņojumu. 

Portāla iespējas jāizmanto godprātīgi, netraucējot citus lietotājus, sistēmas un portāla satura darbību. Portāls ir bezmaksas un tiek piedāvāts "kā ir" kvalitātē.
Portāla administrācija patur tiesības atteikt vai pārtraukt servisa sniegšanu vai mainīt servisa noteikumus kādam konkrētam lietotājam.

Nav atļauta jebkāda veida reklāma portālā, kas nav saskaņota ar portāla administrāciju vai portāla īpašnieku. Šāda informācija bez brīdinājuma var tikt izdzēsta, un lietotājs var tikt atslēgts no portāla par noteikumu neievērošanu.

Lietotājs nedrīkst portālā veikt apvainojošu vai aizskarošu darbību, pretlikumīgas darbības, nepamatotu citu lietotāju traucēšanu, lietot necenzētu valodu.
Portāla administratori patur tiesības mainīt portāla lietošanas noteikumus, kā arī veikt noteikumos neatrunātas darbības, lai nodrošinātu portāla funkcionēšanu un mērķu sasniegšanu.

Diskusijas, komentāri

Ja portālā skolotājs.lv tiek publicēta jebkāda veida nelikumīga, draudoša, aizskaroša, diskriminējoša, naidu kurinoša, apmelojoša, neslavu ceļoša, vulgāra, pornogrāfiska, zaimojoša vai piedauzīga rakstura informācija, portāla skolotājs.lv administrācija patur tiesības diskusijā izteikto viedokli vai komentāru dzēst un arī turpmāk liegt diskutēšanas vai rakstu komentēšanas iespēju konkrētajam lietotājam.

Saites

Portāla skolotājs.lv lapās atrodamas saites uz citu organizāciju mājas lapām, bet skolotājs.lv neatbild par šo interneta lapu pieejamību un tajās atrodamo informāciju.

Izmaiņas portālā

Portāls skolotājs.lv patur tiesības mainīt portāla sadaļas, to saturu un šīs vienošanās noteikumus jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Izmaiņas ir spēkā ar to brīdi, kad Jūs nākamo reizi pieslēdzaties mūsu portālam.

Atbildība

Lūdzam atcerēties, ka jebkādas darbības, kas traucēs portāla normālai funkcionēšanai, ir sodāmas saskaņā Krimināllikuma 241. panta 2. daļā "Par patvaļīgu piekļūšanu automatizētai datorsistēmai, ja tas saistīts ar datortehnikas programmatūras aizsardzības līdzekļu pārvarēšanu" noteikto.

Satura lejupielādēšana

Tiesības

Visu skolotājs.lv publicēto materiālu autortiesības pieder to autoriem. Materiālu lietošanas tiesības pieder tikai personām, kuras skolotājs.lv portālā reģistrētas kā lietotāji. Šīs tiesības nevar nodot personai, kas nav reģistrēta kā lietotājs skolotājs.lv portālā.

Visas tiesības, kas šajā vienošanās nav piešķirtas Jums, ir rezervētas.

Pienākumi

Nav atļauts dzēst autortiesību vai jebkāda cita veida atzīmes portāla materiālā.

Izmantojot materiālu vai tikai tā daļu, obligāti jāveido atsauce uz autoru un skolotājs.lv portālu kā materiāla avotu. Bez autora rakstiskas piekrišanas aizliegta materiālu jebkāda veida izmantošana peļņas gūšanas nolūkos.

Šis portāls, tā saturs un jebkuri pakalpojumi ir nodrošināti tikai uz “kā ir” un “kā pieejams” principa. Portāls skolotājs.lv vai kāds no tā darbiniekiem nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies šādu iemeslu dēļ: pieeja, izmantošana vai nespēja izmantot šo portālu; kavējums, kļūda vai traucējumi šā portāla darbībā vai piedāvātajos pakalpojumos.

Satura iesniegšana

Jūs paturat visu to materiālu autortiesības, kurus Jūs iesniedzat portālam skolotājs.lv, tai skaitā autortiesības uz tekstiem, programmas kodu, attēliem, dažādiem pievienotiem materiāliem un dokumentāciju. Bet Jūs piešķirat arī portālam skolotājs.lv tiesības iesniegto materiālu rediģēt, kopēt, publicēt, publiski izrādīt, veikt izmaiņas, tulkot, pārstrukturizēt un izplatīt.

Iesūtītājs apstiprina un garantē, ka viņam ir tiesības pieņemt šo vienošanos un ka viņš ir spējīgs pieņemt šo vienošanos.

Iesūtītājs saprot un piekrīt, ka portālam skolotājs.lv nav obligāti jāizmanto, jāpublicē un jāpatur publiskā pieejamībā iesūtītais materiāls.